Vedtekter

Vedtekter for Frost I Jord (FiJ) komiteen

1. FiJ
er en tverrfaglig undergruppe til Norsk Geoteknisk Forening (NGF) og skal representere en bredt sammensatt gruppe aktører innen vitenskap og teknologi i kalde strøk.
NGFs formål er (sitat):

(a) Å samle alle norske geoteknikere i felles arbeid for å lette
utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om geotekniske spørsmål.
(b) Å virke for samhold, solidaritet og kollegialt samarbeide.
(c) Å representere landet utad i internasjonalt samarbeide innen geoteknikk.

 

2. Formål for FiJ
FiJs mandat er (sitat):

søke å øke vår kunnskap om frostens art og utbredelse
og dens effekt på geomorfologi og menneskelige aktiviteter.
Bidra til miljømessig og teknisk gode løsninger
for infrastruktur og samfunnsutvikling i kalde strøk.

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 og gjennom International Permafrost Association (IPA). Komiteen vil fungere som "the Norwegian Adhering Body" i IPA Council.

3. Medlemmer
Personer som gjennom sin virksomhet har vitenskapelig og/eller teknologisk tilknytning til frostrelaterte problemstillinger innen klima, geomorfologi, geoteknikk eller materialteknikk kan være medlemmer i komiteen.

Søknad om medlemskap avgjøres av styret.
Søknader må inneholde opplysninger om relevant utdanning, praksis og interessefelt.

Medlemskap forutsetter at man er villig til å bidra til at komiteen får oppfylt sitt formål og sine mål, blant annet gjennom å dele av sin kunnskap, for eksempel i form av innlegg på komitémøter.

Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fire år har hatt noe verv innen komiteen.

4. Årsmøte
Årsmøtet er komiteens øverste organ. Årsmøte skal behandle:

  • årsmelding og regnskap
  • velge Norges representant til IPA Council
  • foreslå Norges representant til ISSMGE TC216
  • velge styre og valgkomite
  • fastsette rullerende toårs arbeidsplan og budsjett for kommende år

Representantene til IPA Council og TC216 fungerer for 4 år om gangen.

5. FiJs styre
Styret består av 3 medlemmer: Leder og to styremedlemmer.
Styrets sammensetning skal representere både naturvitenskapelige og ingeniørvitenskapelige fag.
Minst en av representantene til IPA og TC216 skal være med i styret.
Styrets medlemmer velges for 3 år, slik at ikke mer enn et medlem velges nytt hvert år.
Blant styremedlemmene velger styret hvert år selv sin styreleder.
Styremedlemmene kan gjenvelges.

Styrets hovedoppgave er organisering av arbeidet med publikasjonen "Frost i jord".
I tillegg organiserer styret foredrag og kurs, og skal søke å holde kontakt med et internasjonalt nettverk.

6. Valgkomite
består av 3 medlemmer som velges for tre år.
Styremedlem som går ut av styret inngår automatisk i valgkomiteen påfølgende periode.
For øvrig suppleres valgkomiteen hvert år.

Vedtatt 2010-12-15
Endret 2011-11-08

Meld deg på vårt nyhetesbrev

Vi sender ut nyhetsbrev etter ....